Сучасні економічні функції держави

Як уже відзначалось, економічні функції держави починають значно розширюватись з утвердженням панівної ролі монополій (цей період розвитку ринкової економіки продовжувався від останньої третини 19 століття до 30-40-х років 20 століття).

Монополія, як відомо, обмежує конкуренцію, а відтак, і свободу дії ринкового механізму, веде до розширеного відтворення усіх суперечностей і негативних явищ, побічних ефектів ринкового господарювання, які продукуються монополіями (надлишкове безробіття, глибокі циклічні спади, неефективний попит, масові банкрутства дрібних фірм, "диктат" цін тощо). З появою монополій держава здійснює антимонопольне регулювання, ширше втручаючись у процеси суспільного відтворення.

Виникає необхідність посилення ролі державного чинника у ринковому механізмі для досягнення макроекономічної рівноваги, яка була втрачена. А "Велика Сучасні економічні функції держави депресія" 30-х років переконливо продемонструвала необхідність і невідворотність посилення державного регулювання ринковою економікою.

Сьогодні державне регулювання надійно доповнює ринковий економічний механізм. Хоча ринкова економіка стала регульованою, державний вплив має свої межі, які визначаються можливостями ринкового механізму попиту і пропозиції за умов недосконалої конкуренції (яка сформувалась внаслідок обмеження монополії державою). Державне регулювання не підмінює, а доповнює ринковий механізм. Держава бере на себе лише ті функції, які непідвладні ринку і які пов'язані із необхідністю потреб.

Сучасна ринкова економіка є регульованою. Державне регулювання стало невід’ємним елементом ринкового економічного механізму. Зміст державного регулювання економіки визначається цілями, що стоять перед державними Сучасні економічні функції держави органами, а також засобами та інструментами його здійснення.

Державне регулювання економіки – це комплекс заходів держави з використанням різноманітних методів і засобів впливу на поведінку суб’єктів економічної діяльності і скерування їх у напрямі, необхідному для досягнення поставлених органами державного влади і управління цілей.

В умовах ринкової економіки державне регулювання економіки передбачає:

ü інформування суб’єктів ринку про стан економіки країни і перспективи її розвитку;

ü обґрунтування важливих положень економічної політики, яку мають намір провадити державні органи влади на даному етапі розвитку економіки;

ü заходи щодо розвитку державного сектору економіки – одного з важливих інструментів впливу держави на економічні процеси в країні.

Державне Сучасні економічні функції держави регулювання економіки є складовою процесу суспільного відтворення. Об’єктивна необхідність його пояснюється певними причинами, пов’язаними з існуючими вадами механізму ринкового саморегулювання та виконання економічних функцій держави.

Об’єктивні причини необхідності державного регулювання економіки:

ü наявність монополізму в багатьох галузях народного господарства та відсутність досконалої конкуренції;

ü недосконалість цінового механізму для певної групи товарів, що робить їх виробництво неефективним, але вони мають велике соціальне значення;ü повільна адаптація до сучасних умов господарювання як окремих виробників, так і певних ринків – робочої сили, капіталів, природних ресурсів, інтелектуального продукту тощо;

ü забезпечення стабільності і гармонійності суспільства;

ü сприяння збереженню та відтворенню природного, культурного, національно-історичного середовища існування народів Сучасні економічні функції держави;

ü розв’язання питань міжнародної політики і співпраці.

Об’єктами державного регулювання економікиє сфери, галузі економіки, а також ситуації, явища та умови соціально-економічного життя країни, де виникли, або можуть виникнути труднощі, які не вирішуються автоматично, тоді як їх негайне вирішення потрібне для нормального функціонування економіки та підтримання соціальної стабільності. За рівнем вирішення завдань об’єкти державного регулювання економіки можна поділити на такі групи:

1. соціально-економічні процеси, явища й умови прийняття господарських рішень на рівні фірм та домогосподарств;

2. соціально-економічні процеси, явища й умови прийняття господарських рішень на галузевому рівні;

3. соціально-економічні процеси, явища й умови прийняття господарських рішень на регіональному Сучасні економічні функції держави рівні;

4. соціально-економічні процеси, явища й умови прийняття господарських рішень та здійснення господарської діяльності на рівні секторів економіки: приватний і державний сектори, промисловість, послуги, інфраструктура, сільське господарство тощо;

5. макроекономічні (загальногосподарські) процеси і відносини: економічний цикл і ділова кон’юнктура, макроекономічна структура, галузево-територіальна структура, грошовий обіг, зайнятість, ціни, НДДКР, інвестиції та інвестиційна діяльність, інноваційний процес, зовнішньоекономічні зв’язки тощо;

6. глобальні процеси: соціальні відносини, НТП, екологія тощо;

7. наднаціональні і світогосподарські зв’язки: інтеграційні процеси, участь у міжнародних економічних організаціях, економічно-політичні зв’язки тощо.

Всі перелічені об’єкти економіки є неоднаковими за значенням та масштабами, проте перебувають у тісному Сучасні економічні функції держави взаємозв’язку, визначають економічну і соціальну стабільність та зміцнення економічної безпеки країни.

Суб’єктами державного регулювання економіки є система державних органів (законодавчої та виконавчої), місцевої та судової влади, побудовані за ієрархічним принципом, а також Центральний (Національний) банк. Від правильного розподілу повноважень між суб’єктами державного регулювання економіки залежить підвищення управління економікою та ефективності її регулювання.

Створення системи державного регулювання повинно відбуватись із врахуванням таких основних принципів:

ü розумної достатності (державі підпорядковуються тільки ті функції, які не можуть виконуватися іншими суб’єктами економічної системи);

ü адекватності (система державних регуляторів економіки повинна відображати реальний стан соціально-економічного розвитку);

ü системності (державне регулювання економіки, охоплюючи різні Сучасні економічні функції держави об’єкти, має виходити із системних засад у вирішенні різноманітних проблем);

ü цілеспрямованості(має спрямовуватися на досягнення конкретних цілей);

ü пріоритетності (зосередження зусиль на вирішенні основних соціально-економічних проблем розвитку країни);

ü комплексності (використання всього арсеналу засобів та інструментів регулювання);

ü наукової обґрунтованості (врахування вимог об’єктивних економічних законів, реалій економічного, політичного і соціального життя суспільства, національних особливостей).

Успішність державного регулювання економіки в значній мірі залежить від того, наскільки раціональним є співвідношення між базовими елементами механізму координації економічної системи – ринком і державою. Держава повинна регулювати тільки ті сфери і процеси, які ринок регулює недостатньо ефективно, або взагалі не в Сучасні економічні функції держави змозі їх координувати. Тому функції, які має виконувати державне регулювання економіки залежать від:

ü соціально-економічного і політичного рівня розвитку країни;

ü компетенції органів державної влади;

ü рівня розвитку ринкового господарства;

ü моделі розвитку національної економіки.

Сучасна держава в ринковій економіці виконує роль суб’єкта регулювання через такі основні функції:

ü регулювання макроекономічних процесів і пропорцій, визначення головних цілей і пріоритетів макроекономічного розвитку;

ü розробка і регулювання регіональної політики;

ü розробка і впровадження правових норм функціонування ринкової системи;

ü контроль над монопольними структурами, захист і стимулювання конкуренції;

ü захист особи, інтересів суб’єктів господарювання і держави;

ü регулювання зовнішньоекономічних відносин;

ü фінансування суспільних потреб.

У період становлення ринкових відносин та реформування Сучасні економічні функції держави економіки до цих функцій долучаються додаткові:

ü формування інститутів державного регулювання економіки;

ü створення умов та інфраструктури існування ринку;

ü здійснення програм роздержавлення і приватизації власності;

ü державний нагляд і контроль за виконанням і дотриманням законів, нормативних актів, економічних та соціальних стандартів тощо.


documentavuafhx.html
documentavuamsf.html
documentavuaucn.html
documentavubbmv.html
documentavubixd.html
Документ Сучасні економічні функції держави